NEW LINE SOLUTION
Create something better.
Tel.02-812-3415  E-mail : sale@newlinesolution.co.th
 
 
  
Tasks Progress

คลิกเพื่อขยายภาพ
 
          - สามารถสร้างโครงการ (Project) สำหรับการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้
          - สามารถกำหนดกลุ่มและประเภทของโครงการได้
          - สามารถกำหนดความสำคัญของโครงการได้
          - สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการได้
          - สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นโครงการ จำนวนวันที่ดำเนินการและจำนวนวัน Deadline
          - สามารถกำหนดรูปแบบวันหยุดประจำสัปดาห์ได้ โดยมีแบบหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือหยุดวันอาทิตย์วันเดืยว
          - สามารถกำหนดวันหยุดประจำปีหรือวันหยุดอื่น ๆ ได้
 
คลิกเพื่อขยายภาพ

          - สามารถสร้างงานหลัก (Tasks) ได้หลายงานหลักต่อหนึ่งโครงการ
          - สามารถกำหนดผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบได้หลายคนต่อหนึ่งงานหลัก
          - สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นงานหลัก จำนวนวันที่ดำเนินการและจำนวนวัน Deadline
          - สามารถสร้างงานย่อย (Jobs) ได้หลายงานย่อยต่อหนึ่งงานหลัก
          - สามารถกำหนดผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดขอบได้หลายคนต่อหนึ่งงานย่อย
          - สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นงานย่อย จำนวนวันที่ดำเนินการและจำนวนวัน Deadline
 
คลิกเพื่อขยายภาพ

          - สามารถกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการได้
          - สามารถกำหนดทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดทำโครงการได้
          - สามารถระบุเหตุผลหรือหมายเหตุในการจัดทำโครงการได้
          - สามารถโหลดโครงการต้นแบบขึ้นมาแก้ไขเพื่อสร้างเป็นโครงการใหม่ได้
          - ระบบจะทำการส่งเมล์รายละเอียดโครงการ งานหลัก และงานย่อยให้กับผู้ร่วมโครงการทั้งหมดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
          - สามารถแสดงรายละเอียดโครงการ งานหลัก และงานย่อยในรูปแบบของกราฟเส้นเวลาได้ (Time Line)
          - สามารถแสดงรายละเอียดโครงการ งานหลัก และงานย่อยในรูปแบบของตารางได้
 
คลิกเพื่อขยายภาพ
 
 New Line Solution Co.,Ltd.
© 2011 All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer