NEW LINE SOLUTION
Create something better.
Tel.02-812-3415  E-mail : sale@newlinesolution.co.th
 
 
  
 Task Management | Program Features


 
Tasks Progress
          - สามารถสร้างโครงการ (Project) สำหรับการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้
          - สามารถกำหนดกลุ่มและประเภทของโครงการได้
          - สามารถกำหนดความสำคัญของโครงการได้
          - สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการได้
          - สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นโครงการ จำนวนวันที่ดำเนินการและจำนวนวัน Deadline
          - สามารถสร้างงานหลัก (Tasks) ได้หลายงานหลักต่อหนึ่งโครงการ
          - สามารถกำหนดผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบได้หลายคนต่อหนึ่งงานหลัก
          - สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นงานหลัก จำนวนวันที่ดำเนินการและจำนวนวัน Deadline
          - สามารถสร้างงานย่อย (Jobs) ได้หลายงานย่อยต่อหนึ่งงานหลัก
          - สามารถกำหนดผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดขอบได้หลายคนต่อหนึ่งงานย่อย
          - สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นงานย่อย จำนวนวันที่ดำเนินการและจำนวนวัน Deadline
            รายละเอียดเพิ่มเติม
Time Sheets
          - สามารถบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายได้
          - สามารถบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานได้หลายครั้งต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งงาน
          - ระบบจะส่งอีเมล์รายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้กับหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้รับผิดขอบงานนั้น ๆ อัตโนมัติ
          - สามารถทำการบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน
          - สามารถแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้
          - สามารถแสดงรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน แยกตามกลุ่มหรือแผนกได้ แยกตามโครงการหรืองานได้ แยกเฉพาะผู้ปฏิบัติงานได้
          - สามารถแสดงรายชื่อและวันที่ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงาน
            รายละเอียดเพิ่มเติม
Mailing
          - สามารถรับและแสดงรายละเอียดอีเมล์ทั้งในระบบ Task Management และจากภายนอกได้ (POP3)
          - สามารถสร้างและส่งอีเมล์สู่ภายนอกระบบ Task Management ได้ (SMTP)
          - สามารถตอบกลับอีเมล์ได้ (Reply Mail)
          - สามารถทำการส่งต่อจดหมายได้ (Forward Mail)
          - สามารถแสดงรายการรับอีเมล์ได้ (Inbox)
          - สามารถแสดงรายการส่งอีเมล์ได้ (Outbox)
            รายละเอียดเพิ่มเติม
Appointment
          - สามารถทำการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงานในโครงการหรืองานนั้น ๆ ได้
          - ระบบจะส่งอีเมล์รายละเอียดการประชุมไปให้ผู้ร่วมโครงการหรืองานที่ทำการนัดประชุมอัตโนมัติ
          - ระบบจะทำการเพิ่มรายละเอียดการประชุมในปฎิทินของผู้ปฏิบัติงานที่มีรายชื่อเข้าประชุมให้อัตโนมัติ (Add Calendar)
          - ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดประชุมได้
          - สามารถบันทึกตารางนัดหมายได้ (Calendar)
          - ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดในตารางนัดหมายได้ (Reminder)
            รายละเอียดเพิ่มเติม
Notices
          - สามารถสร้างประกาศและส่งให้ผู้ใช้ที่อยู่ในระบบได้
          - ระบบจะส่งอีเมล์รายละเอียดประกาศให้กับผู้ใช้ในระบบได้
          - สามารถแสดงรายการและรายละเอียดประกาศที่ได้ประกาศไปแล้วได้
          - สามารถกำหนดความสำคัญของประกาศได้
          - สามารถกำหนดชื่อผู้ประกาศได้
            รายละเอียดเพิ่มเติม     
Diary & Notes
          - สามารถสร้างและเก็บบันทึกสมุดบันทึกได้ (Diary)
          - สามารถกำหนดวันที่ในการบันทึกย้อนหลังได้
          - สามารถเรียกดูและทำการแก้ไขสมุดบันทึกได้
          - สามารถทำการค้นหาข้อมูลหรือข้อความในสมุดบันทึกได้
          - สามารถสร้างและบันทึกข้อความเตือนความจำได้ (Note)
          - สามารถกำหนดกลุ่มของข้อความเตือนความจำได้
            รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 New Line Solution Co.,Ltd.
© 2011 All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer