NEW LINE SOLUTION
Create something better.
Tel.02-812-3415  E-mail : sale@newlinesolution.co.th
 
 
 
  โปรแกรมบริหารจัดการงานโครงการ (Task Management)
                          โปรแกรมบริหารจัดการงานโครงการจะช่วยให้การบริหารและจัดการงานโครงการในองค์กรสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดความล่าช้า ความยุ่งยากในการมอบหมายงาน ทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานและสถานะของงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้การนัดหมายประชุมผู้ปฏิบัติงานของแต่ละงานหรือแต่ละโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในการส่งรายละเอียดของงานประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกรายละเอียดของงานประจำวันหรืองานที่ได้รับมอบหมายในโครงงานนั้น ๆ ได้ทันที    ช่วยบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของโครงการ ช่วยวัดประสิทธิภาพของโครงการเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และช่วยวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย  
                            โดยในทุกส่วนงานของโปรแกรมจะใช้ระบบอีเมล์ในการส่งข้อความหรือรายละเอียด เพื่อความรวดเร็วและสามารถใช้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อีกด้วย   
     
     
     
     
     
      
 New Line Solution Co.,Ltd.
© 2011 All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer