NEW LINE SOLUTION
Create something better.
Tel.02-812-3415  E-mail : sale@newlinesolution.co.th
 
   
 Fixed Assets | Program Features
         ทะเบียนทรัพย์สิน
                    - ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสทรัพย์สินได้เอง หรือกำหนดให้ระบบกำหนดรหัสทรัพย์สินให้อัติโนมัติ โดยสามารถกำหนดรหัสนำหน้าเอกสาร (Document Code)ได้เอง
                    - ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดรหัสบาร์โค้ดประจำทรัยพ์สินให้มีค่าเท่ากับรหัสทรัพย์สิน หรือกำหนดให้ระบบสร้างให้อัติโนมัติ
                    - สามารถกำหนดสาขาที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดทรัพย์สินได้อย่างละเอียด ทั้งสี ขนาด ยี่ห้อ รุ่น
                    - สามารถจัดหมวดหมู่ของทรัพย์สินโดยแบ่งเป็น หมวด กลุ่ม และประเภท
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดการรับประกันทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรูปภาพของทรัพย์สินได้
                    - สามารถเรียกดูประวัติการโอนย้าย ประวัติการซ่อมแซม และประวัติการใช้งานของทรัพย์สินแต่ละตัวได้ รายละเอียดเพิ่มเติม...
ทะเบียนทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
                    - ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสทรัพย์สินได้เอง หรือกำหนดให้ระบบกำหนดรหัสทรัพย์สินให้อัติโนมัติ โดยสามารถกำหนดรหัสนำหน้าเอกสาร (Document Code)ได้เอง
                    - ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดรหัสบาร์โค้ดประจำทรัยพ์สินให้มีค่าเท่ากับรหัสทรัพย์สิน หรือกำหนดให้ระบบสร้างให้อัติโนมัติ
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้
                    - สามารถจัดหมวดหมู่ของทรัพย์สินโดยแบ่งเป็น หมวดและประเภท
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดการรับประกันทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรูปภาพของทรัพย์สินได้
                    - สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างได้ โดยจะรวมทั้งหมดมาเป็นมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
                    - สามารถบันทึกและโอนเข้าเป็นทะเบียนทรัพย์สินได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
การเบิกใช้ทรัพย์สิน
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการเบิกทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดวันที่ติดตั้งทรัพย์สินให้กับผู้ครอบครองได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่จะทำการเบิกที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
การโอนย้ายทรัพย์สิน
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการโอนย้ายได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดของผู้ครอบครองเดิมได้ และสถานที่จัดเก็บเดิมได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดของผู้ครอบครองใหม่ได้ และสถานที่จัดเก็บใหม่ได้
                    - รองรับการโอนย้ายทรัพย์สินแบบเปลี่ยนผู้ครอบครอง สถานที่จัดเก็บใหม่และเปลี่ยนเฉพาะสถานที่จัดเก็บใหม่แต่ผู้ครอบครองเดิมได้
                    - สามารถทำการโอนย้ายทรัพย์สินที่ละหลายรายการได้
                    - สามารถกำหนดเหตุผลในการโอนย้ายและหมายเหตุได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
                    - สามารถกำหนดบริษัทของทรัพย์สินที่ทำการส่งซ่อมแซมได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ทำการส่งซ่อมแซมได้
                    - สามารถกำหนดผู้รับแจ้งซ่อมหรือผู้รับผิดชอบส่งซ่อมแซมได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดบริษัทที่รับซ่อม ชื่อผู้ติดต่อหรือช่างซ่อมได้
                    - สามารถกำหนดวันที่แจ้งซ่อมและวันที่ส่งซ่อมได้
                    - สามารถระบุอาการที่เสียของทรัพย์สินเบื้องต้นได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการส่งซ่อมที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
รับคืนจากการส่งซ่อมแซมทรัพย์สิน
                    - สามารถเลือกเลขที่ใบส่งซ่อมหรือเลขที่แจ้งซ่อม เพื่ออ้างอิงได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้รับคืนทรัพย์สินจากการส่งซ่อมแซมได้
                    - สามารถกำหนดสถานะในการซ่อมแซมได้ โดยแยกเป็นซ่อมเสร็จสมบูรณ์ หรือไม่สามารถซ่อมแซมได้
                    - สามารถระบุค่าใช้จ่ายหรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สินได้
                    - สามารถแบ่งหรือรับคืนบางส่วนหรือบางรายการของใบแจ้งซ่อมได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
จำหน่ายทรัพย์สิน
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกจำหน่ายทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้รับผิดชอบในการจำหน่ายทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดบริษัทหรือผู้รับซื้อทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดวันที่จำหน่ายและเหตุผลในการจำหน่ายได้
                    - สามารถระบุราคาของทรัพย์สินที่จำหน่ายได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ยกเลิกการใช้งานทรัพย์สิน
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกยกเลิกการใช้งานทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ต้องการยกเลิกการใช้งานได้
                    - สามารถกำหนดวันที่ทำการยกเลิกและเหตุผลในการยกเลิกการใช้งานได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการยกเลิกการใช้งานที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ทรัพย์สินชำรุด
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกทรัพย์สินชำรุดได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ชำรุดได้
                    - สามารถกำหนดวันที่ทำการบันทึกและเหตุผลในการบันทึกทรัพย์สินชำรุดได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ชำรุดที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ทรัพย์สินสูญหาย
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกทรัพย์สินสูญหายได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่สูญหายได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดวันที่ทำการบันทึกและเหตุผลหรือเหตุที่ทรัพย์สินสูญหายได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการบันทึกสูญหายที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ยืมทรัพย์สินชั่วคราว
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกการยืมทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ต้องการยืมได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ทำการยืมทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดวันที่ยืมและกำหนดวันที่ทำการคืนทรัพย์สินได้
                    - สามารถระบุเหตุผลในการยืมทรัพย์สินได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการยืมที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
รับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราว
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกการรับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราวได้
                    - สามารถเลือกเลขที่เอกสารใบยืม เพื่ออ้างอิงได้
                    - สามารถกำหนดวันที่รับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราวได้
                    - สามารถเลือกรับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราวบางรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ปันส่วนค่าใช้จ่าย
                    - สามารถเลือกฝ่ายหรือแผนกที่ต้องการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
                    - สามารถกำหนดอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนที่รับผิดขอบได้
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
เบิกใช้ทรัพย์สิน (EDA)
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการเบิกทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่จะทำการเบิกที่ละหลายรายการได้ โดนใช้การสแกนบาร์โค้ด
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ตรวจเช็คทรัพย์สิน (EDA)
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการตรวจเช็คทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดสถานที่หรือส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินที่ต้องการตรวจเช็คได้
                    - สามารถทำการตรวจเช็คทรัพย์สินที่ละหลายรายการได้
                    - สามารถทำการตรวจเช็คทรัพย์สินได้ที่ละหลายผ่านและหลายแผนก
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ตรวจนับทรัพย์สิน (EDA)
                    - สามารถทำการตรวจนับทรัพย์สินได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดการติดตั้งหรือครอบครองทรัพย์สิน
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
โอนย้ายทรัพย์สิน (EDA)
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการโอนย้ายได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดของผู้ครอบครองเดิมได้ และสถานที่จัดเก็บเดิมได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดของผู้ครอบครองใหม่ได้ และสถานที่จัดเก็บใหม่ได้
                    - รองรับการโอนย้ายทรัพย์สินแบบเปลี่ยนผู้ครอบครอง สถานที่จัดเก็บใหม่และเปลี่ยนเฉพาะสถานที่จัดเก็บใหม่แต่ผู้ครอบครองเดิมได้
                    - สามารถทำการโอนย้ายทรัพย์สินที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
ยืมทรัพย์สินชั่วคราว (EDA)
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกการยืมทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ต้องการยืมได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ทำการยืมทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดวันที่ยืมและกำหนดวันที่ทำการคืนทรัพย์สินได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการยืมที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
รับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราว (EDA)
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกการรับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราวได้
                    - สามารถเลือกเลขที่เอกสารใบยืม เพื่ออ้างอิงได้
                    - สามารถกำหนดวันที่รับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราวได้
                    - สามารถเลือกรับคืนทรัพย์สินจากการยืมชั่วคราวบางรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
จำหน่ายทรัพย์สิน (EDA)
                    - สามารถกำหนดบริษัทที่ต้องการบันทึกจำหน่ายทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดผู้รับผิดชอบในการจำหน่ายทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดรายละเอียดบริษัทหรือผู้รับซื้อทรัพย์สินได้
                    - สามารถกำหนดวันที่จำหน่ายและเหตุผลในการจำหน่ายได้
                    - สามารถระบุราคาของทรัพย์สินที่จำหน่ายได้
                    - สามารถเลือกทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายที่ละหลายรายการได้
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
รายงานต่าง ๆ
                    - รายงานทะเบียนทรัพย์สินรายตัว
                    - รายงานทะเบียนทรัพย์สินแยกหน่วยงานที่ครอบครอง
                    - รายงานทะเบียนทรัพย์สินแยกตามกลุ่มทรัพย์สิน
                    - รายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกา
                    - รายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแยกตามหน่วยงานที่ครอบครอง
                    - รายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแยกตามกลุ่มทรัพย์สิน
                    - รายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน
                    - รายงานมูลค่าทรัพย์สิน (Book Value)
                    - รายงานการตรวจเช็คทรัพย์สิน
                    - รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน
                      รายละเอียดเพิ่มเติม...
© 2011 New Line Solution Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer