NEW LINE SOLUTION
Create something better.
Tel.02-812-3415  E-mail : sale@newlinesolution.co.th
 
   
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
   
   
          - ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสทรัพย์สินได้เอง หรือกำหนดให้ระบบกำหนดรหัสทรัพย์สินให้อัติโนมัติ โดยสามารถกำหนดรหัสนำหน้าเอกสาร (Document Code)ได้เอง
          - ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดรหัสบาร์โค้ดประจำทรัยพ์สินให้มีค่าเท่ากับรหัสทรัพย์สิน หรือกำหนดให้ระบบสร้างให้อัติโนมัติ
          - สามารถกำหนดบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้
          - สามารถจัดหมวดหมู่ของทรัพย์สินโดยแบ่งเป็น หมวดและประเภท
          - สามารถกำหนดรายละเอียดการรับประกันทรัพย์สินได้
          - สามารถกำหนดรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้
          - สามารถกำหนดรูปภาพของทรัพย์สินได้
          - สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างได้ โดยจะรวมทั้งหมดมาเป็นมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
          - สามารถบันทึกและโอนเข้าเป็นทะเบียนทรัพย์สินได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
          - สามารถแสดงสถานะปัจจุบันของทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
   
แสดงรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา
   
แสดงรายละเอียดการกำหนดค่าใช้จ่ายระหว่างก่อสร้าง
   
© 2011 New Line Solution Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer