NEW LINE SOLUTION
Create something better.
Tel.02-812-3415  E-mail : sale@newlinesolution.co.th
 
 
  
  โปรแกรมบริหารจัดการงานโครงการ (Task Management)


Task Management
         

          โปรแกรมบริหารจัดการงานโครงการจะช่วยให้การบริหารและจัดการงานโครงการในองค์กรสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดความล่าช้า ความยุ่งยากในการมอบหมายงาน ทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานและสถานะของงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้การนัดหมายประชุมผู้ปฏิบัติงานของแต่ละงานหรือแต่ละโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในการส่งรายละเอียดของงานประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกรายละเอียดของงานประจำวันหรืองานที่ได้รับมอบหมายในโครงงานนั้น ๆ ได้ทันที ช่วยบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของโครงการ ช่วยวัดประสิทธิภาพของโครงการเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และช่วยวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

          จุดเด่นของโปรแกรมบริหารจัดการงานโครงการ :-
          1. โปรแกรมรองรับการออกแบบโครงการได้ถึง 3 ระดับ คือ
                    - Project (โครงการ)
                    - Task (งานหลัก) สามารถสร้างได้หลายงานหลักต่อ 1 โครงการ
                    - Job (งานย่อย) สามารถสร้างได้หลายงานย่อยต่อ 1 งานหลัก
          2. สามารถแสดงรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการในรูปแบบเส้นเวลาได้ (Time Line Chart)
          3. สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงานได้หลายผู้รับผิดชอบ
          4. สามารถกำหนดกลุ่มหรือประเภทของโครงการได้
          5. สามารถกำหนดรูปแบบวันหยุดประจำในแต่ละโครงงานการได้
          6. สามารถระบุวันหยุดประจำปีเพื่อกำหนดวันหยุดในแต่ละโครงการได้
          7. โปรแกรมจะส่งเมล์รายละเอียดงานให้กับผู้ได้รับมอบหมายงานทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ โดยแยกตามงานที่ได้รับมอบหมาย
          8. สามารถบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวันที่ได้รับมอบหมายได้ โดยโปรแกรมจะส่งเมล์รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวันให้กับหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบโครงการทันที (Time Sheets)
          9. สามารถแสดงรายงานรายละเอียดการปฏิบัติงานประวันได้ (Progress Report)
          10. สามารถทำการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่ร่สมรับผิดชอบในงานหรือโครงการได้ทันที่เพียงกำหนดงานหรือโครงการ โปรแกรมจะส่งเมล์พร้อมทั้งแสดงตารางนัดหมายประชุมให้กับผู้ปฏิบัติงานทันที
          11. สามารถแสดงตารางนัดหมายประชุมด้วยรูปแบบปฎิทินได้
          12. สามารถรับและส่งอีเมล์ได้ (POP3/SMTP)

                รายละเอียดเพิ่มเติม
    
    
  โปรแกรมบริหารงานทรัพย์สิน (Fixed Assets Control)


Fixed Assets Control     
          โปรแกรมบริหารงานทรัพย์สิน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการทรัพย์สินที่ยุ่งยากและซ้ำซ้อน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

          1. ทะเบียนทรัพย์สิน สามารถกำหนดรายละเอียดทรัพย์สิน รหัสทรัยพ์สินเดิม ขนาด สี ยี่ห้อ รุ่น    หมวดทรัพย์สินใหม่ ประเภททรัพย์สิน รูปทรัพย์สิน รายละเอียดค่าเสื่อม รายละเอียดประกันทรัพย์สิน  และกำหนด
รายละเอียดส่วนประกอบทรัพย์สินได้
          2. สามารถแสดงประวัติการโอนย้ายทรัพย์สินได้
          3. สามารถแสดงประวัติการซ่อมแซมทรัพย์สินได้
          4. สามารถแสดงทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของทรัพย์สินได้
          5. สามารถกำหนดบาร์โค้ดประจำทรัพย์สิน สามารถเลือกใช้รหัสทรัพย์สินหรือให้ระบบกำหนดให้อัตโนมัติได้
          6. รองรับการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้แต่ละหน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สินได้
          7. รองรับการโอนย้ายทรัพย์สิน โอนสถานที่จัดเก็บ โอนเปลี่ยนผู้ครอบครองทรัพย์สิน
          8. รองรับการยืมและคืนทรัพย์สินชั่วคราว สามารถกำหนดสถานที่ติดตั้งใหม่ที่เกิดจาก การยืมทรัยพ์สินไปใช้
ชั่วคราวได้
          9. รองรับการส่งทรัพย์สินซ่อมแซม โดยสามารถระบุค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมได้  สามารถบันทึกการ
รับคืนจากการซ่อมแซมได้
          10. รองรับการบันทึกทรัพย์สินสูญหาย ทรัพย์สินชำรุด ยกเลิกการใช้ทรัพย์สิน
          11. รองรับการบันทึกจำหน่ายทรัพย์สิน สามารถระบุมูลค่าที่จำหน่ายและเหตุผลในการจำหน่าย
          12. สามารถแสดงรายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้
          13. สามารถแสดงรายงานมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Book Value) ได้
          14. มีโปรแกรมตรวจนับบนเครี่อง EDA
          15. สามารถทำการเบิกทรัพย์สินได้บนเครื่อง EDA
          16. สามารถทำการโอนย้ายทรัพย์สินได้บนเครื่อง EDA
          17. สามารถทำการตรวจเช็คทรัพย์สินประกอบได้สะดวก เพียงสแกนบาร์โค้ดที่ทรัพย์สินประกอบ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ประกอบให้
                รายละเอียดเพิ่มเติม

   
   
  โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)


 Inventory Control

          โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ลดปัญหาการค้นหาสินค้าไม่เจอ ลดปํญหาการสต๊อกสินค้ามากหรือน้อยเกินไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการางแผนจำหน่ายสินค้าล่วงหน้าและช่วยให้การรับสินค้าเข้าหรือจ่ายสินค้าเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากด้วยโปรแกรมบนเครื่อง EDA

          จุดเด่นของโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง :-
          1. สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งแบบในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างในเรื่องการชำระสินค้าและการขนส่งสินค้า
          2. สามารถทำรายการยืนยันใบสั้งซื้อสำหรับใบสั่งซื้อต่างประเทศได้ ซึ่งรองรับการทำงานแบบ
               -  1 PO หลาย Invoice
               - 1 Invoice หลาย PO
          3. สามารถรับสินค้าเข้าได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง EDA โดยอ้างถึงเพียงเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า
หรือหมายเลข Invoice
          4. สามารถพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติดสินค้าเมื่อมีการรับสินค้าเข้าเรียบร้อย
          5. สามารถทำรายการจองสินค้า (Sale Order) ได้ทั้งแบบ FiFo และแบบกำหนด Lot สินค้าหรือจอง Lot ได้ โดยระบบจะทำการตรวจสอบสินค้าคงเหลือเพียงพอต่อการจองสินค้าหรือไม่ก่อนออกใบเบิกสินค้า
          6. ระบบสามารถจัดทำใบเบิกสินค้าตามใบจองสินค้าได้ โดยแยกตามคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าที่ต้องการเบิกสินค้า ทั้งแสดงคลังสินค้าและสถานที่จัดเก็บสินค้าด้วย
          7. สามารถทำการจ่ายสินค้าได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง EDA โดยอ้างถึงเพียงหมายเลขใบจองสินค้าหรือหมายเลข Invoice ของลูกค้า
          8. สามารถทำการโอนสินค้าเพื่อแปลงหน่วยสินค้าได้
          9. สามารถแสดงรายงานสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าทั้งหมดได้
          10. สามารถแสดงรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อวางแผนซื้อและจำหน่ายสินค้าได้
          11. สามารถแสดงรายการสินค้าเคลื่อนไหวได้
          12. สามารถแสดงรายงานสินค้าคงเหลือแบบ Stock Card ได้
                รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
 
 New Line Solution Co.,Ltd.
© 2011 All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer